Reisi tingimused

Reisibüroo vastutus

Meridian Travel on erinevate reisiteenuste osutajate poolt pakutavate reisiteenuste volitatud esindaja ning edasimüüja. Iga reisiteenuste osutaja ( s.h. lennukompanii, transpordiettevõte, hotell, kindlustusfirma või reisikorraldaja) on kehtestanud oma tingimused tellimuste müümise, muutmise ja tühistamise kohta ning avaldanud need oma kataloogis, internetis, voucheril või piletil. Reisiteenuse broneerimisel sõlmite Te lepingu reisiteenuse osutajaga. Seega ei vastuta Reisibüroo tegeliku teenuse osutaja poolt kehtestatud tingimuste ja teenuste kvaliteedi eest.

Kui Te ei ole rahul osutatava teenustega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, peate Te kõigepealt alati kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse esitajale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks. Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavalt teenust osutamast, peate Te hiljemalt 1 nädala jooksul peale tagasipöördumist esitama kirjalikuavalduse oma reisikonsultandile, adresseerituna Reisibüroo direktorile. Suulisi kaebusi ei ole Reisibüroo kahjuks võimeline töötlema ega edastama. Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulude kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsioon Reisibüroo käest või kaudu. Rahalisi nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega(moraalne kahju, ajakulu jms) ei kuulu kahjuks kompenseerimisele ega ühtegi muu firma poolt.

Dokumentide õigsus

Peale reisidokumentide kättesaamist kontrollige viivitamatult, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ning kas kõikides dokumentides ja viisades on õiged kuupäevad,nimed ja hinnad. Kõikidest puudustest peab reisija/tellija teatama viivitamatult oma reisikonsultandile (tema puudumisel oma reisbüroo vastutavale esindajale). Peale reisi algust esitatud kaebused dokumentide korrasoleku kohta rahuldatakse ainult antud hetkel olemasolevate võimaluste piires.

Tellimuste muutmine või tühistamine

Igal transpordiettevõttel ,reisikorraldajal ning hotellil on oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta.Reisibüroo on nimetanud ettevõtete müügiagent ning jälgib nendepoolseid ettekirjutusi täpselt samades piirides,nagu ettevõtted ise otse klieniga suheldes teeksid. Enamlevinud situatsioonid on järgmised:

Laevapileti muutmine ja tühistamine

Tingimused vastavalt tekstile ja tingimustele laevapileti pöördel.Kuupäeva muutused on reeglina võimalikud lisatasu eest. Peale reisikuupäeva möödumist ei ole laevapiletit enam võimalik tagasi müüa, kuid mõnel juhul on seda võimalik teatud perioodi jooksul ka hiljem kasutada. Grupitellimuste puhul peab ettemaks olema sooritatud tellimuse kinnitamise hetkeks.Grupitellimuse tühistamisel alla 30 päeva enne väljasõitu kasseritakse tühistamistrahv ka siis, kui piletid ei ole veel välja kirjutatud.

Hotellitellimuste muutmine ja tühistamine

Kui hotellitellimus,mida ei kavatse kasutada,ei ole tühistatud hiljemalt hotelli päevale eelneva tööpäeva 12.00-ks,kasseeritakse reisijalt 100 % esimese öö maksumusest. Grupitellimuse(alates10 inimest)muutmine loetakse tühistamisel,kui uued kuupäevad ei ole vahetult vanade kuupäevade läheduses või kui grupi suurus väheneb oluliselt.Kusjuures sellega kaasnevad trahvid,kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 30 päeva.

Paketireiside muutmine ja tühistamine

Valmiskujul müüdavaid paketireise ei saa reeglina tühistada peale tellimuse kinnitamist ilma trahvita. Mida lähemal väljasõidupäevale toimub tühistamine,seda suurem on trahv, ning võib ulatuda kuni 100 % reisi maksumusest.Enne tellimist tutvuge hoolikalt reisimüügitingimustega kataloogi lõpus,vajaduse korral nõudke suulist või kirjalikku tõlget.Vältige nende reisikorraldajate toodete ostmist,kes ei ole reisitingimusi trükitud kujul avaldatud.

Kindlustus

Teie reisi katkemise või ärajäämise,pagasi kadumise ning tervisehäirete ja /või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ei reisikorraldaja, transpordiettevõtte ega reisibüroo ühtegi Teie lisakulutust.Ainus võimalus end selliste ebameeldivuste eest kaitsta,on osta koos reisi või piletitega ka reisikindlustuse poliis. Teie reisikonsultant on volitatud Teile soovitama,milline kindlustusliik Teie reisi jaoks sobiks ning milline kindlustusfirma on piisavalt usaldusväärne. Juhul,kui reisija/klient ei soovi kindlustust osta,võtab ta endale kogu materiaalse vastutuse kõikide reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete ja kaudseseste tagajärgede eest. Reisibüroo poolt muudavad teenused ei sisalda kunagi kindlustust teenuse või selle hinna osana,kui seda pole erandi selgelt välja toodud.Reisijal ei ole õigust nõuda Reisibüroolt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja ei ole Reisibüroo.See kehtib ka juhul,kui Reisibüroo ei ole eraldi pakkunud kliendile/reisijale kindlustuse ostmist muude müüdud teenuste juurde,ega selgitanud võimalikke tagajärgi kindlustuse puudumisest.

Tarbiijakaitse

Eesti Vabariigi Tarbijakaitseseadus nõuab ostja ja müüja vahelist lepingut iga müügitehingu kohta.Reisibüroo teenuseid kasutav klient/reisija on seotud järgmiste lepingutega:

Transpordipilet

kujutab endast lepingut valdaja (transpordiettevõtte) ja reisija vahel.Ostes pileti, aksepteerib reisija automaatselt need tingimused. Reisijapoolset allkirja ei ole vaja.

Käesolev dokument

mis on vastavalt olukorrale kas kinnitus või arve, kujutab endast rahvusvahelist levinud praktika kohaselt lepingut reisibüroo ja kliendi/reisija vahel. Lepingu objektiks on kõik pöördel loetletud teenused (sh ka transpordipiletid, mis kuuluvad seega kahekordse lepingu alla). Tellimuse tarbijapoolne aksepteerimine ja/või kinnitamine kirjalikult või suuliselt, samuti aga osalise või kogu summa tasumine reisibüroole on võrdsustatud kliendi/reisija poolse allakirjutamisega lepingule. Füüsiline allakirjutamine ei ole seejuures vajalik. Tellimuse esitamine ja/või maksmine(kumb enne toimub) tähendab seega Teiepoolset nõustumist kõikide käesoleva dokumendi mõlemal poolel esitatud tingimuste ja informatsiooniga,samuti aga kogu muu sama tellimuse kohta käiva informatsiooni või tingimustega,mida Teie reisikonsultant on Teile teatanud kas suuliselt või kirjalikult,või mida Teil oleks võimalus olnud oma reisikonsultandi käest nõuda enne tellimuse lõplikku kinnitamist.

Reisidokumendid

Nõuded reisidokumentidele:
Kui plaanite sõita välismaale, kontrollige isikuttõendavate dokumentide kehtivust.

Euroopa Liidu riikidesse (Kreeka, Küpros, Bulgaaria, Hispaania jne) saab siseneda ID-kaardiga, sisenemisel teistesse riikidesse (Türgi, Tuneesia, Egiptus, jne), kes ei ole EL liikmed, vajate kehtivat PASSI! Pass peab kehtima veel 6 kuud peale reisi lõppu. 
Vene kodanikel, kes elavad Eesti Vabariigis ja omavad alalist või ajutist elamisluba, on vajalik reisile kaasa võtta  ID-kaart ja pass!

Samad reeglid kehtivad ka Eestis elavatele mittekodanikele (nn "halli" passi omanikele).

Veenduge, et Teil on reisimiseks olemas vajalikud kehtivad dokumendid, mis võimaldavad reisijal riigipiire ületada ja reisiteekonna riikides viibida (pass, viisa, vaktsineerimistõend, kindlustus jms). Reisija vastutab reisidokumentide kehtivuse ja reisikindlustuse (reisitõrke-, tervise- ja pagasikindlustus) olemasolu eest.

Riigid, kuhu Eesti kodanikel on õigus siseneda viisata
Riigid, kuhu välismaalase passi omanikel on õigus siseneda viisata
Viisatingimused riigiti.

Reisikorraldajate reisitingimused